REHASTART
Startuj razem z nami!

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ I KURSÓW


§ 1 §

Organizatorem kursów i szkoleń jest firma REHASTART.

Sformułowania kurs i szkolenie w poniższych punktach regulaminu użyto wymiennie.

§ 2 §

Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.rehastart.pl. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.

W przypadku wysyłania przez zakłady pracy większej liczby osób na szkolenie, należy dla każdego uczestnika z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wszystkie punkty regulaminu dotyczą wówczas również podmiotu kierującego uczestników na szkolenie.

§ 3 §

W odpowiedzi na przesłany formularz, osoba zgłaszająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymuje zaproszenie zawierające informacje (wymagane dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, harmonogram wpłat, numer konta bankowego) niezbędne do zakwalifikowania się na kurs.
O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność daty wpłaty pierwszej zaliczki, liczba miejsc jest ograniczona.

§ 4 §

Nieprzekraczalny termin wpłaty pierwszej zaliczki to 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. W przypadku nie otrzymania pierwszej zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Pozostałą należność za kurs należy uiścić na konto firmy REHASTART do 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu. Wszystkie wpłaty na poczet kursu są dokonywane w formie zaliczki.

Wpłaty powinny zawierać w tytule przelewu: imię i nazwisko oraz nazwę i termin szkolenia.

§ 5 §

Po wpłaceniu pierwszej zaliczki oraz przesłaniu wymaganych dokumentów (kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta kierunek/rok/semestr) uprawniających do przystąpienia do kursu zgłaszający zostanie wpisany na listę uczestników i otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie wraz z podaniem szczegółów dotyczących przebiegu i organizacji szkolenia oraz terminów płatności. Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

§ 6 §

W przypadku braku miejsc w zgłaszanym terminie, zgłaszający jest o tym niezwłocznie informowany. Zaliczka jest wówczas zwracana w całości lub przepisana na inny wolny termin w zależności od woli wpłacającego.

§ 7 §

Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji lub też skreślenia którejś z osób zakwalifikowanych – zakwalifikowania na listę uczestników.

§ 8 §

Pierwsza zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi.

§ 9 §

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników lub nie dopuszczeniem do kursu.

§ 10 §

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie o możliwości zwrotu wpłaty decydują poniższe warunki:

 • w razie rezygnacji powyżej 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu zwrotowi podlega kwota w wysokości 100% wpłaconej sumy, nie wliczając w to wpłaty pierwszej zaliczki;

 • w razie rezygnacji między 6 a 4 tygodniem przed rozpoczęciem kursu organizator potrąca kwotę w wysokości 50% wpłaconej sumy, nie wliczając w to wpłaty pierwszej zaliczki;

 • w razie rezygnacji do 4 tygodni przed rozpoczęciem kursu wpłacona suma nie podlega zwrotowi

Uwzględniane są tylko rezygnacje nadesłane pisemnie (e-mailowo lub listownie).

Pozostałą kwotę, po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs.

W każdej z powyższych sytuacji istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego zarówno przez osobę rezygnującą jak również organizatora.

§ 11 §

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłacone kwoty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom przelewem zwrotnym na ich konta bankowe w ciągu 14 dni od chwili poinformowania o tym kursantów lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.

§ 12 §

W razie braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba bądź inne zdarzenie losowe) organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach lub też wyznaczenia innego terminu kursu bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 13 §

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania szkolenia, firma REHASTART zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

§ 14 §

W ramach ceny szkolenia organizator zapewnia udział w kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat oraz w przerwach kawowych poczęstunek składający się z kawy, herbaty, napojów i słodkich przekąsek. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

§ 15 §

W razie konieczności ponownego wystawienia certyfikatu, niewynikającej z winy firmy REHASTART uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wystawieniem oraz dostarczeniem certyfikatu.

§ 16 §

Prowadzący kurs mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników, a także do kontroli frekwencji na zajęciach. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty kursu nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§ 17 §

Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą organizatora, oraz prowadzącego kurs.

§ 18 §

Organizator wystawia faktury na życzenie uczestnika podczas kursu lub wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 19 §

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Finansów podatku VAT na usługi edukacyjne, do ceny kursów doliczona została wartość stawki VAT.

§ 20 §

Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie trwania szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

§ 21 §

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych podczas kursu, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.rehastart.pl i w materiałach marketingowych organizatora.

§ 22 §

Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail do przesyłania przez firmę REHASTART informacji o szkoleniach oraz informacji handlowych.

§ 23 §

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia w trakcie i po zakończonym kursie.

§ 24 §

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników.

§ 25 §

RODO – Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest REHASTART Paulina Szyszko, oraz ENERSAN Rafał Szyszko, REGON 101258832 , NIP 774-271-84-69

 • Dane osobowe Państwa przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Państwa umowy z REHASTART Paulina Szyszko, ENERSAN Rafał Szyszko umowy o świadczenie usług szkoleniowych oferowanych przez REHASTART, ENERSAN i wykonania zawartej przez Państwa z REHASTART, ENERSAN umowy o świadczenie usług, marketingu bezpośredniego dotyczącego oferowanych przez REHASTART Paulina Szyszko, ENERSAN Rafał Szyszko szkoleń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

 • Firma REHASTART Paulina Szyszko, ENERSAN Rafał Szyszko jest uprawniona do przekazywania państwa danych osobowych podwykonawcom, instruktorom,Wydziałowi Edukacji i Kuratorium Oświaty, Polskiemu Towarzystwu Fizjoterapii, Stowarzyszeniu Fizjoterapia Polska,Urzędom Pracy, KFS w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez państwa umowy dotyczącej szkoleń. W związku z tym państwa dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy REHASTART Paulina Szyszko, ENERSAN Rafał Szyszko a jego Podwykonawcami takimi jak firma księgowa i obsługa informatyczna. REHASTART Paulina Szyszko, ENERSAN Rafał Szyszko jest również zobowiązana do przekazywania państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wyrażonej przez państwa zgody dla REHASTART Paulina Szyszko, ENERSAN Rafał Szyszko na świadczenie usług szkoleniowych oraz informacji o szkoleniach, w związku z którymi Państwa dane osobowe są przetwarzane. Dane osobowe państwa utrwalone w dokumentacji księgowej oraz w celu archiwalnym dokumentacji odbytych szkoleń będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych i Ministerstwa Edukacji.

 • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez państwa zgody.

 • Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez państwa zgody na przetwarzanie waszych danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Kiedy zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi REHASTART Paulina Szyszko, ENERSAN Rafał Szyszko informowanie Państwa o nowych szkoleniach oraz promocjach.

 • Możecie Państwo podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazicie Państwo na to zgodę.